คณะกรรมการบริหาร ดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

PostHeaderIcon คณะกรรมการบริหาร ดำเนินงาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ

 

       

         
 นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์
ที่ปรึกษา

ศ.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
ที่ปรึกษา

    
 

 รศ.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
  
 


นายพรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
กรรมการบริหารโครงการ

 ผศ.ณรงค์  กู้เจริญประสิทธิ์
กรรมการบริหารโครงการ

 


นางกนกอร  ศรีมานนท์
กรรมการบริหารโครงการ

นางสาวพิมพ์พร  โสววัฒนกุล
กรรมการบริหารโครงการฯ

 

  
 ผศ.อรรถพล  สืบพงศ์กร
กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการ
  

 

 

 
 ผศ.อรรถพล  สืบพงศกร
ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
 
 

นายปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 
กรรมการดำเนินงานโครงการ
 ผศ.อรรถพล  สืบพงศกร
กรรมการดำเนินงานโครงการ
 

ผศ.ณคุณ ธรณีนิติญาณ
กรรมการดำเนินงานโครงการ
 นางพรประภา  คิคุทจิ
กรรมการและเลขานุการดำเนินงานโครงการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์

Ph.D (Economics)

 


นางวาสนา สุระขันธ์
นักวิชาการศึกษา
.
นายสุทธิศักดิ์ อินทร์พงษ์
นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

Last Updated (Sunday, 05 August 2018 14:57)