PostHeaderIcon คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเจ้าหน้าที่ ชุดปัจจุบัน

 

 

รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  พวงจิตร
รักาษาการแทน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการ

.............................

นายเกรียงศักดิ์  บุณยะสุต
ที่ปรึกษา

อาจารย์ไพโรจย์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์

กรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  ปลีหะจินดา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์
กรรมการ


ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร
กรรมการ


ดร.ณคุณ  ธรณีนิติญาณ

กรรมการ

ดร.พิมพ์พร  โสววัฒนกุล
กรรมการ


ดร.พรประภา  คิคุทจิ

กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ดร.พรประภา  คิคุทจิ
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

1111111111111111


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  สืบพงศกร
กรรมการ


รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี  สงวนวงศ์
กรรมการ

ดร.พรชัย  ศุภวิทิตพัฒนา
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา

กรรมการและเลขานุการ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิฐาน  รังคกูลนุวัฒน์

Ph.D (Economics)


นางวาสนา สุระขันธ์
หัวหน้าหน่วยวิชาการสหกรณ์
.
นายสุทธิศักดิ์ อินพงษ์
นักวิชาการศึกษา


นางนงค์นุช  ขำเลิศ

หัวหน้าหน้่วยวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวธัญลักษณ์ เกษแก้ว

งานบริหารธุรการ

Last Updated (Thursday, 21 September 2017 13:31)