รับสมัครนิสิตใหม่

PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

รับสมัคร (Download ใบสมัครฟรี) >> วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561

สอบสัมภาษณ์>> วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา>> วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561

รายงานตัว/ลงทะเบียน>> วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

ปฐมนิเทศ >> วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เรียนปรับพื้นฐาน >> วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เปิดภาคเรียน >> วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

 

.....รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.....

สถานที่รับสมัคร โครงการ MCE  ประตูห้อง 101 อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน   แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วัน เวลา

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.  
โทรศัพท์ : 02-561-0928 ต่อ 602-605
โทรศัพท์มือถือ : 081-553-0959

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาหลักฐานการสมัคร : ใบสมัคร Download พร้อมด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชาย-หญิง สวมเสื้อเชิตสีสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
5. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ตัวจริง)
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ


วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร
:   ใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดยพิจาณาจากความรู้ ความตั้งใจ การนำไปใช้และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated (Sunday, 22 July 2018 15:37)