PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

รับสมัคร (Download ใบสมัครฟรี) >> วันจันทร์ที่ 10 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

สอบสัมภาษณ์>> วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา>> วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

รายงานตัว/ลงทะเบียน>> วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2561

ปฐมนิเทศ >> วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

เรียนปรับพื้นฐาน >> วันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และ วันเสาร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561

เปิดภาคเรียน >> วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

.....รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.....


สถานที่รับสมัคร :

โครงการ MCE  ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-561-0928 ต่อ 602-605

โทรศัพท์มือถือ : 081-553-0959


วัน เวลา

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.


คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาหลักฐานการสมัคร : ใบสมัคร Download พร้อมด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชาย-หญิง สวมเสื้อเชิตสีสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
5. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ตัวจริง)
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ


วิธีการคัดเลือกผู้สมัคร
:   ใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดยพิจาณาจากความรู้ ความตั้งใจ การนำไปใช้และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated (Monday, 10 September 2018 17:38)