PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

รับสมัคร (Download ใบสมัครฟรี) >> วันจันทร์ที่... กันยายน - วันอาทิตย์ที่...ตุลาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> วันพุธที่ .... ตุลาคม 2562
สอบสัมภาษณ์>> วันอาทิตย์ที่ ... ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา>> วันพุธที่... ตุลาคม 2562
รายงานตัว/ลงทะเบียน>> วันอาทิตย์ที่ ... ตุลาคม 2562
ปฐมนิเทศ >> วันอาทิตย์ที่ ... พฤศจิกายน 2562
เรียนปรับพื้นฐาน >> วันเสาร์ที่ ... - วันอาทิตย์ที่ ...พฤศจิกายน 2562 และ วันเสาร์ที่ ... - วันอาทิตย์ที่ ... ธันวาคม 2562
เปิดภาคเรียน >> วันเสาร์ที่ ... มกราคม 2563
.....รับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา  คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.


สถานที่ รับสมัคร

โครงการ MCE  ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02-561-0928 ต่อ 602-605

โทรศัพท์มือถือ : 081-553-0959


วัน เวลา ทำการ รับสมัคร

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-15.30 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ์


คุณสมบัติ ผู้สมัคร : สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขาหลักฐาน การสมัคร : ใบสมัคร Download พร้อมด้วย
1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ชาย-หญิง สวมเสื้อเชิตสีสุภาพ ชายต้องผูกเน็คไท)
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
5. สำเนารายงานผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (ตัวจริง)
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ


วิธีการคัดเลือก ผู้สมัคร
:   ใช้วิธี การสัมภาษณ์ โดยพิจาณาจากความรู้ ความตั้งใจ การนำไปใช้และความสามารถตลอดจนเวลาที่จะให้ในการศึกษารวมกับคุณสมบัติอื่นๆ จากใบสมัครและหลักฐานการสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 


Last Updated (Tuesday, 11 December 2018 10:43)