PostHeaderIcon ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม "โครงการเสวนาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย" (ครั้งที่ 1) เรื่อง "ฤา...ร้านสหกรณ์จะสูญสิ้นจากแผ่นดินไทย...?"  ณ ห้อง EC5628 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

จัดเสวนาโดย...

โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ มก. (MCE)
กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์
ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมร้านสหกรณ์ในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จำกัด
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
ชมรมนักสหกรณ์ มก.

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศและงานมัชฌิมนิเทศ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 - วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี พ.ศ.2556 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องบอลรูม ซี ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ (ภาำพกิจกรรม)

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาพัฒนาการของขบวนการสหกรณ์ การจัดการธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์และเสริมความรู้ด้านสหกรณ์ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 (ภาพกิจกรรม และ บทความ "เล่าก่อนลืม" โดย รศ.สุวรรณา ธุวโชติ)