PostHeaderIcon รับสมัครนิสิตใหม่

 

วิดีทัศน์เกี่ยวกับโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 17 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

รายการ
วัน-เวลา
รับสมัคร (Download ใบสมัคร) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ถึง วันเสาร์ที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2561
สมัครด้วยตัวเอง โครงการ MCE คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายงานตัว/ลงทะเบียน

วันศุกร์ที่ 19 และ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปฐมนิเทศ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เรียนปรับพื้นฐาน

วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เปิดภาคเรียน

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562

 

รับสมัครผู้จบปริญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันจันทร์ - วันศุกร์      เปิดเวลา 8.30 - 16.00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เปิดเวลา 8.30 - 15.30 น.

ปิด วันหยุดนักขัตฤกษ

สถานที่รับสมัคร

โครงการ MCE ห้อง EC 1101 ชั้น 1 อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 02-562-0233 , 02-942-8525 , 02-942-8046 , 02-940-6343 ต่อ 604-605

Last Updated (Wednesday, 09 May 2018 10:29)