PostHeaderIcon หลักสูตรและแผนการศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
Master of Arts in Cooperative Economics (Special Program)


ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
The name is full : Master of Arts in Cooperative Economics
Abbreviation      : M.A. (Cooperative Economics)

สหกรณ์ เป็นมรรควิธีในการทำงานร่วมกันอย่างมีอุดมการณ์ของมวลสมาชิก เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายในการสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างยั่งยืน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชนเมือง ภาคเกษตรกรรมและโดยเฉพาะเศรษฐกิจชนบทในระดับรากหญ้า

ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้วางแผนพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์ประเภทต่างๆ องค์กรทางสหกรณ์ในระดับสูงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐที่มุ่งส่งเสริมการสหกรณ์ จึงขยายการศึกษาวิชาการแขนงนี้ในระดับบัณฑิตศึกษา
2. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ที่มีคุณวุฒิสูง เพื่อเป็นตัวเร่งให้วิชาการสหกรณ์ กระจายไปทั้งปริมาณและคุณภาพ และเพื่อมีส่วนในการวิเคราะห์แก้ไข ปรับปรุงงานสหกรณ์ของประเทศ
3. เพื่อส่งเสริมให้กิจการสหกรณ์ขยายตัวอย่างกว้างขวางในวงธุรกิจและการเกษตรของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยที่บางส่วนของผู้ที่ สำเร็จการศึกษาระดับสูงนี้จะเข้าปฏิบัติงานบริหารงานสหกรณ์ในระดับต่างๆ
4. เปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ทุกแขนงอาชีพ ได้เข้าศึกษา และนำความรู้ด้านสหกรณ์ไปประยุกต์กับการดำเนินงานด้านธุรกิจ


หลักสูตรใช้ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี โดยแต่ละปีแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และ ภาคฤดูร้อน คือ
ภาคการศึกษาที่ 1(บว.ภาคปลาย) มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 (บว.ภาคฤดูร้อน)  มิถุนายน - กรกฎาคม
ภาคการศึกษาที่ 3 (บว.ภาคต้น)     สิงหาคม - ธันวาคม


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม จัดการศึกษาดูงานภายในประเทศ
แผน ก แบบ ก(2) (ทำวิทยานิพนธ์)  ประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
แผน ข (ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระ) ประมาณ 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ทั้ง 2 แผนการศึกษา ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ ค่าหนังสือภาษาอังกฤษ และค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ


แผน ก แบบ ก(2)
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับ 4 ระดับหรือเทียบเท่า
2. ด้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ / ทดสอบภาษาอังกฤษ / สอบวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายผ่าน โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้ (กำหนดการสอบ ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยฯ)
4. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานชาติที่มีประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน (Proceeding)                                                                                       5. รายวิชาเอกบังคับที่ได้แต้มระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 (C) ต้องเรียนซ้ำวิชานั้น

แผน ข

1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามสูตรแล้ว โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระดับ 4 ระดับหรือเทียบเท่า
2. ได้รับอนุมัติเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ / ทดสอบภาษาอังกฤษ / สอบวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน                                                                                                                                                     3. เสนอรางานการศึกษาค้นคว้าอิสระ และสอบปากเปล่าข้ันสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกาานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังได้
4. สอบประมวลความรู้ผ่าน (กำหนดการสอบตามประกาศของโครงการฯ)
ครั้งแรก หลังจากนิสิตศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และปรากฎแต้มระดับคะแนนทุกวิชา
ครั้งสอง ในกรณีสอบไม่ผ่านครั้งแรก ให้มีการสอบแก้ตัวใหม่ อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 60 วัน นับจากวันสอบครั้งแรก

5. รายวิชาเอกบังคับที่ได้แต้มระดับคะแนนต่ำกว่า 2.00 (C) ต้องเรียนซ้ำวิชานั้น

แผน ก แบบ ก(2) จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
- สัมมนา 2 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
01125511 ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูง (3-0-6)
(Advanced Cooperatives Doctrine and Cooperatives Principles)
01125512 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ขั้นสูง (3-0-6)
(Advanced Cooperatives Economics)
01125541 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับการสหกรณ์ 3 (3-0-6)  
(Economic Theory for Cooperatives)
01125591 วิธีวิจัยสหกรณ์ชั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Research Methods in Cooperatives)


- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
01125523 การจัดการธุรกิจสหกรณ์ 3 (3-0-6)  
(Cooperatives Business Management)
01125524 บัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)  
(Managerial Cooperatives Accounting)
01125525 การเงินสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Finance)
01125529 กฎหมายเพื่อการจัดการสหกณ์ 3 (3-0-6)  
(Law for Cooperatives Management)
01125527 การตลาดสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Marketing)
01125528 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสหกรณ์ 3 (3-0-6)  
(Strategic Planning for Cooperatives Business)

ข) วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต


แผน ข จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษา ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ประกอบด้วย

ก) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิต

- สัมมนา 2 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต

01125511 ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Doctrine and Cooperatives Principles)
01125512  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Economics)
01125541  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับการสหกรณ์  3 (3-0-6)  
(Economic Theory for Cooperatives)
01125591 วิธีวิจัยสหกรณ์ชั้นสูง  3 (3-0-6)  
(Advanced Research Methods in Cooperatives)

- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

01125523  การจัดการธุรกิจสหกรณ์ 3 (3-0-6)  
(Cooperatives Business Management)
01125524  บัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)  
(Managerial Cooperatives Accounting)
01125525  การเงินสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Finance)
01125529  กฎหมายเพื่อการจัดการสหกณ์  3 (3-0-6)  
(Law for Cooperatives Management)
01125527  การตลาดสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0-6)  
(Advanced Cooperatives Marketing)
01125528  การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสหกรณ์  3 (3-0-6)  
(Strategic Planning for Cooperatives Business)

ข) การศึกษาค้นคว้าอิสระ  6 หน่วยกิต01125511 ลัทธิและหลักสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0)  (Advanced Cooperatives Doctrine and Cooperatives Principles)

วิวัฒนาการของแนวคิด หลักและปรัชญาอุดมการณ์ทางสหกรณ์ ตั้งแต่สมัยเริ่มแรก จนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับลัทธิเศรษฐกิจอื่น ๆ

01125512 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0)  (Advanced Cooperatives Economics)

หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่นำมาประยุกต์ใช้กับสหกรณ์ประเภทต่างๆ เกี่ยวกับการผลิตและการบบริการการปรับใช้เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในเชิงสหกรณ์

01125523 การจัดการธุรกิจสหกรณ์ 3 (3-0)  (Cooperatives Business Management)

แนวคิดการจัดการธุรกิจสหกรณ์ ระบบและโครงการธุรกิจสหกรณ์ภาระหน้าที่ทางธุรกิจของสหกรณ์ การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและการจัดการธุรกิจเชิงกลยุทธ์

01125524 บัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ 3 (3-0)  (Managerial Cooperatives Accounting)

ระบบบัญชีสหกรณ์ การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์เพื่อการวางแผนควบคุมและแก้ปัญหา การศึกษาแนวคิดของต้นทุนเพื่อการวางแผน และควบคุมโดยศึกษาระบบต้นทุนเต็มที่ ต้นทุนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลแตกต่าง การจัดทำงบประมาณจ่ายลงทุน ศึกษาถึงแนวคิดของต้นทุนที่แตกต่างกันในแต่ละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ ดำเนินการในระยะสั้น และการศึกษาแนวคิดของการบัญชีตามความรับผิดชอบ เพื่อการวางแผนและวัดผลการปฏิบัติงาน

01125525 การเงินสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0)  (Advanced Cooperatives Finance)

หน้าที่การจัดการการเงินในธุรกิจสหกรณ์ สภาพแวดล้อมทางการเงินของธุรกิจสหกรณ์ คณิตศาสตร์การเงิน การประเมินผลการดำเนินทางการเงิน การพยากรณ์ วางแผน และทำงบประมาณทางการเงินของธุรกิจสหกรณ์ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล่ง และรูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะสั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร แหล่งและรูปแบบการจัดหาเงินทุนระยะยาว โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนของเงิน การจัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก การประกันภัยและการประกันชีวิตในธุรกิจสหกรณ์

01125529 กฎหมายเพื่อการจัดการสหกณ์ (3-0)  (Law for Cooperatives Management)

กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการจัดการสหกรณ์

01125527 การตลาดสหกรณ์ขั้นสูง 3 (3-0)  (Advanced Cooperatives Marketing)

แนวคิดการดำเนินธุรกิจการตลาดของสหกรณ์ การเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดกับธุรกิจอื่นของสหกรณ์และกับองค์การธุรกิจอื่น กิจกรรมการตลาดของสหกรณ์ การบริหารการตลาดและกลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์ นโยบายการตลาดของรัฐและผลกระทบจากการตลาดระหว่างประเทศที่มีต่อสหกรณ์

01125528 การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจสหกรณ์ 3 (3-0)  (Strategic Planning for Cooperatives Business)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความสำคัญของการวางแผนเชิง กลยุทธ์สำหรับองค์การสหกรณ์ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์การสหกรณ์ การวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์การสหกรณ์ระดับต่าง ๆ การประเมินผลและการควบคุมแผนเชิงกลยุทธ์

01125541 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคสำหรับการสหกรณ์ 3 (3-0)  (Economic Theory for Cooperatives)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่เกี่ยวกับพฤติกรรม การบริโภค การออม การลงทุน การผลิตและการจัดการธุรกิจของสหกรณ์ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ การเติบโต อัตราแลกเปลี่ยน การจ้างงาน

01125591 วิธีวิจัยสหกรณ์ชั้นสูง 3 (3-0)  (Advanced Research Methods in Cooperatives)

ปัญหาการวิจัยทางสหกรณ์ในแง่ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การใช้สถิติ วิธีการและหุ่นจำลองทางสังคมศาสตร์สำหรับการวิจัยทางสหกรณ์ ในฐานะเป็นองค์การทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหา และโครงการที่มีความสำคัญต่อการจัดการและพัฒนาสหกรณ์

01125595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3,3  (Independent Study)

การค้นคว้าวิจัยทางสหกรณ์ ในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนและนิสิตร่วมกันกำหนด และนำมาเขียนเป็นรายงาน

01125597 สัมมนา 1,1  (Seminar)

Last Updated (Thursday, 25 May 2017 12:05)